PHP Classes

File: src/voku/helper/data/x16.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   portable ascii   src/voku/helper/data/x16.php   Download  
File: src/voku/helper/data/x16.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: portable ascii
Manipulate text strings without special extensions
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 1,669 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return [
   
'kka', 'kk', 'nu', 'no', 'ne', 'nee', 'ni', 'na', 'mu', 'mo', 'me', 'mee', 'mi', 'ma', 'yu', 'yo',
   
'ye', 'yee', 'yi', 'ya', 'ju', 'ju', 'jo', 'je', 'jee', 'ji', 'ji', 'ja', 'jju', 'jjo', 'jje', 'jjee',
   
'jji', 'jja', 'lu', 'lo', 'le', 'lee', 'li', 'la', 'dlu', 'dlo', 'dle', 'dlee', 'dli', 'dla', 'lhu', 'lho',
   
'lhe', 'lhee', 'lhi', 'lha', 'tlhu', 'tlho', 'tlhe', 'tlhee', 'tlhi', 'tlha', 'tlu', 'tlo', 'tle', 'tlee', 'tli', 'tla',
   
'zu', 'zo', 'ze', 'zee', 'zi', 'za', 'z', 'z', 'dzu', 'dzo', 'dze', 'dzee', 'dzi', 'dza', 'su', 'so',
   
'se', 'see', 'si', 'sa', 'shu', 'sho', 'she', 'shee', 'shi', 'sha', 'sh', 'tsu', 'tso', 'tse', 'tsee', 'tsi',
   
'tsa', 'chu', 'cho', 'che', 'chee', 'chi', 'cha', 'ttsu', 'ttso', 'ttse', 'ttsee', 'ttsi', 'ttsa', 'X', '.', 'qai',
   
'ngai', 'nngi', 'nngii', 'nngo', 'nngoo', 'nnga', 'nngaa', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   
' ', 'b', 'l', 'f', 's', 'n', 'h', 'd', 't', 'c', 'q', 'm', 'g', 'ng', 'z', 'r',
   
'a', 'o', 'u', 'e', 'i', 'ch', 'th', 'ph', 'p', 'x', 'p', '<', '>', '[?]', '[?]', '[?]',
   
'f', 'v', 'u', 'yr', 'y', 'w', 'th', 'th', 'a', 'o', 'ac', 'ae', 'o', 'o', 'o', 'oe',
   
'on', 'r', 'k', 'c', 'k', 'g', 'ng', 'g', 'g', 'w', 'h', 'h', 'h', 'h', 'n', 'n',
   
'n', 'i', 'e', 'j', 'g', 'ae', 'a', 'eo', 'p', 'z', 's', 's', 's', 'c', 'z', 't',
   
't', 'd', 'b', 'b', 'p', 'p', 'e', 'm', 'm', 'm', 'l', 'l', 'ng', 'ng', 'd', 'o',
   
'ear', 'ior', 'qu', 'qu', 'qu', 's', 'yr', 'yr', 'yr', 'q', 'x', '.', ':', '+', '17', '18',
   
'19', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
];