PHP Classes

File: src/voku/helper/data/x12.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   portable ascii   src/voku/helper/data/x12.php   Download  
File: src/voku/helper/data/x12.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: portable ascii
Manipulate text strings without special extensions
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 1,830 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return [
   
'ha', 'hu', 'hi', 'haa', 'hee', 'he', 'ho', '[?]', 'la', 'lu', 'li', 'laa', 'lee', 'le', 'lo', 'lwa',
   
'hha', 'hhu', 'hhi', 'hhaa', 'hhee', 'hhe', 'hho', 'hhwa', 'ma', 'mu', 'mi', 'maa', 'mee', 'me', 'mo', 'mwa',
   
'sza', 'szu', 'szi', 'szaa', 'szee', 'sze', 'szo', 'szwa', 'ra', 'ru', 'ri', 'raa', 'ree', 're', 'ro', 'rwa',
   
'sa', 'su', 'si', 'saa', 'see', 'se', 'so', 'swa', 'sha', 'shu', 'shi', 'shaa', 'shee', 'she', 'sho', 'shwa',
   
'qa', 'qu', 'qi', 'qaa', 'qee', 'qe', 'qo', '[?]', 'qwa', '[?]', 'qwi', 'qwaa', 'qwee', 'qwe', '[?]', '[?]',
   
'qha', 'qhu', 'qhi', 'qhaa', 'qhee', 'qhe', 'qho', '[?]', 'qhwa', '[?]', 'qhwi', 'qhwaa', 'qhwee', 'qhwe', '[?]', '[?]',
   
'ba', 'bu', 'bi', 'baa', 'bee', 'be', 'bo', 'bwa', 'va', 'vu', 'vi', 'vaa', 'vee', 've', 'vo', 'vwa',
   
'ta', 'tu', 'ti', 'taa', 'tee', 'te', 'to', 'twa', 'ca', 'cu', 'ci', 'caa', 'cee', 'ce', 'co', 'cwa',
   
'xa', 'xu', 'xi', 'xaa', 'xee', 'xe', 'xo', '[?]', 'xwa', '[?]', 'xwi', 'xwaa', 'xwee', 'xwe', '[?]', '[?]',
   
'na', 'nu', 'ni', 'naa', 'nee', 'ne', 'no', 'nwa', 'nya', 'nyu', 'nyi', 'nyaa', 'nyee', 'nye', 'nyo', 'nywa',
   
'\'a', '\'u', '[?]', '\'aa', '\'ee', '\'e', '\'o', '\'wa', 'ka', 'ku', 'ki', 'kaa', 'kee', 'ke', 'ko', '[?]',
   
'kwa', '[?]', 'kwi', 'kwaa', 'kwee', 'kwe', '[?]', '[?]', 'kxa', 'kxu', 'kxi', 'kxaa', 'kxee', 'kxe', 'kxo', '[?]',
   
'kxwa', '[?]', 'kxwi', 'kxwaa', 'kxwee', 'kxwe', '[?]', '[?]', 'wa', 'wu', 'wi', 'waa', 'wee', 'we', 'wo', '[?]',
   
'`a', '`u', '`i', '`aa', '`ee', '`e', '`o', '[?]', 'za', 'zu', 'zi', 'zaa', 'zee', 'ze', 'zo', 'zwa',
   
'zha', 'zhu', 'zhi', 'zhaa', 'zhee', 'zhe', 'zho', 'zhwa', 'ya', 'yu', 'yi', 'yaa', 'yee', 'ye', 'yo', '[?]',
   
'da', 'du', 'di', 'daa', 'dee', 'de', 'do', 'dwa', 'dda', 'ddu', 'ddi', 'ddaa', 'ddee', 'dde', 'ddo', 'ddwa',
];